اصول علمی مذاکره درکسب وکار

مجله مذاکره و زبان بدن

بیش از دو دهه بصورت حرفه ای به آموزش و مشاوره انتخاباتی و کسب و کار در ایران اشتغال دارم و در این خصوص به این نتیجه رسیدم که فرایند مذاکره و مخصوصا گرایش کسب و کار مرز میان موفقیت و شکست است .

افرادی که سالوس وار وارد یک مذاکره میشوند و اظهارات خلاف واقع اظهار داشته و با توسل به انحراف از حقیقت و دروغ گویی شما را فریب می دهند و در نهایت هم با شکست مواجه خواهند شد .

آری فراینده پیچیده مذاکره را برخی بیسواد و کم سواد آنقدر سهل الوصول دانسته که هرگز مورد آموزش قرار نمیگیرند و خود را نیازمند دانستن دانش و فن مذاکره هم نمی دانند و در نهایت دچار خسران فراوانی می گردند. این مقاله کوتاه به مواردی نهان و یا مستتر در مذاکره و با گرایش کسب و کار خواهد پرداخت لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.باسپاس
قدم نخست : بهبود و توسعه مهارتها و یادگیری اصول و فنون مذاکره

در بیشتر موسسات و شرکتها برنامه ای برای باز آموزی و آموزش مذاکره وجود نداشته و ندارد در حالی که اموزش مذاکره و پیدا نمودن اشکالات مذاکره و نقطه ضعفها می تواند رشد شرکت را دو یا چند باربر نماید.